Vänligen observera att resevillkoren på denna sida ännu inte är anpassade till den något förändrade verkligheten efter Covid-19 pandemin. Detta kommer att göras inom kort inför det nya Pilgrim Travels officiella lansering.

Allmänna Resevillkor
De allmänna resevillkoren för paketresor är de villkor som Konsumentverket och Svenska Resebyråföreningen upprättar. Vissa resevillkor är Pilgrim Travel ABs ersättning av eller tillägg till nämnda allmänna resevillkor.

Längst ned på sidan finns de allmänna villkoren för köp av varor och tjänster på nätet.

Sammanfattning av resevillkor

För att bekräfta beställningen ska du betala en anmälningsavgift på 2000 kr per person och resa inom 7 dagar. Slutbetalningen ska erläggas senast 30 dagar före avresa.

Vid avbeställning tidigare än 45 dagar innan avresan ska du betala en hanteringskostnad på 750 kr och de egentliga kostnaderna för avbeställningen. Detta gäller när till exempel en icke-återbetalningsbar deposition för flyget har hunnit betalats.

Vid avbeställning senare än 45 dagar, men tidigare än 35 dagar, innan avresan ska du betala 25 % av resans pris, dock lägst 2500 kr.

Vid avbeställning senare än 35 dagar, men tidigare än 20 dagar, innan avresan ska du betala 50 % av resans pris

Vid avbeställning senare än 20 dagar innan avresan ska du betala 100 % av resans pris

Om du beställer avbeställningsskydd på vår sida i samband med beställning av resa kan du få hela kostnaden återbetald vid avbeställning på grund av t.ex. sjukdom eller olycksfall. Det gäller dig, en medresenär som du beställt resan tillsammans med eller en nära släkting. För detta krävs läkar- och/eller släktskapsintyg. Avbeställningsskyddet kostar 6 % av resans pris.

Du kan överlåta avtalet till en annan person om alla våra underleverantörer godtar bytet av resenär. Om någon underleverantör inte godtar bytet men avtalet ändå överlåts så ska du eller den nya resenären betala för alla ytterligare kostnader.

Om vi inte kan fullgöra avtalet och ändringen är av väsentlig betydelse för dig så har du rätt att frånträda avtalet. Du har då rätt till en ersättningsresa eller en full återbetalning. Vid andra ändringar i avtalsvillkoren under resans gång som innebär en försämring för dig kan du få rätt till skadestånd eller prisavdrag.

I resans pris inkluderas inkvartering i dubbelrum, om inget annat framgår, och enkelrumstillägg kan oftast bokas för en tilläggsavgift. Dock reserverar vi rätten att, om det slutgiltiga antalet resenärer som ska inkvarteras i dubbelrum blir udda, ta ut tilläggsavgiften för enkelrumstillägg av den resenär som anmält sig sist, bokat resan endast för en person och inte valt enkelrumstillägg. Resenären ifråga inkvarteras i så fall i enkelrum.

Vi reserverar rätten att ställa in resan om för få deltagare anmäler sig, om resan inte kan genomföras på grund av hinder utanför vår kontroll, eller ingripande händelser inträffar på eller i närheten av resmålet som väsentligt påverkar resans genomförande. I så fall återbetalas hela resans pris.

Vi reserverar rätten att höja eller sänka priset om våra kostnader beror på faktorer utanför vår kontroll. Detta gäller t.ex. ändringar i transportkostnader, skatter, tullar och växelkurser, samt avgifter för tjänster som ingår i resan.

Vi reserverar också rätten att genomföra resan med en annan reseledare, om den förbestämda reseledaren förhindras att delta på grund av t.ex. sjukdom och olyckshändelse.

Du är som deltagare skyldig att följa alla våra anvisningar under resans gång.

Genom att acceptera våra resevillkor accepterar du även vår integritetspolicy.

Fullständiga resevillkor

1. Avtalet
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han/hon mot resenären på samma sätt som arrangören. Eventuella särskilda prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer, inbegripet Internet, är bindande för denne. En arrangör får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6 De allmänna villkoren för köp av varor och tjänster på nätet nedan gäller utöver dessa resevillkor.

2. Betalning av priset för resan
2.1 Resans pris skall vara tydligt angett och omfatta alla i avtalet ingående tjänster, samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter. Det kan dock förekomma krav på ytterligare avgifter under resans gång som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås. Om inget annat uttryckligen framgår är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Om resenären önskar inkvartering i enkelrum så har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift (enkelrumstillägg) för detta. Om det slutgiltiga antalet resenärer som ska inkvarteras i dubbelrum blir udda så har arrangören rätt att ta ut denna tilläggsavgift av den resenär som anmält sig sist, bokat resan endast för en person och inte valt enkelrumstillägg. Avgiften kommer i så fall att faktureras resenären i efterhand och han/hon kommer då att inkvarteras i enkelrum.

2.2 Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.3 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat särskilt överenskommits. Senast 30 dagar före avresan ska slutbetalning erläggas utan uppmaning.

2.4 Arrangören tar i samband med bekräftelsen ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften är 2000 kr per person och resa och skall betalas inom 7 dagar efter beställning.

2.5 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat om han/hon hade avbeställt resan enligt avbeställningsvillkoren i punkt 3.1.

2.6 Resan kan betalas med faktura eller med kortbetalning. Vid betalning med faktura skickas den betalningsansvarige två fakturor, en för anmälningsavgiften och en slutfaktura som kan betalas vid ett eller flera tillfällen fram till fakturans sista betalningsdatum. Fakturorna skickas via e-post och/eller ordinarie post enligt önskemål. Vid betalning med kortbetalning betalas anmälningsavgiften omedelbart och slutbetalning sker vid ett tillfälle under ”Mitt konto” på hemsidan. Inloggningsuppgifter skickas till varje ny kund via e-post.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan
3.1 Vid avbeställning gäller följande.

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 45 dagar innan avresan ska du betala en hanteringskostnad på 750 kr och de egentliga kostnaderna för avbeställningen. Detta gäller när till exempel en icke-återbetalningsbar deposition för flyget har hunnit betalats.

3.1.2 Vid avbeställning senare än 45 dagar, men tidigare än 35 dagar, före avresan skall resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst 2500 kr.

3.1.3 Vid avbeställning senare än 35 dagar, men tidigare än 20 dagar, före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.

3.1.4 Vid avbeställning senare än 20 dagar före avresan skall resenären erlägga 100 % av resans pris.

3.1.6. För s.k. bilpaketresor (resa med egen bil, färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) gäller att resenären skall betala hela resans pris vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.

3.1.7 Vid avbeställning efter att flygbiljetter har utskrivits så är kostnaden för dessa flygbiljetter inte återbetalningsbar.

3.2 Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har inte rätt att inte rätt att få tillbaka vad han/hon betalat för avbeställningsskyddet.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd och avbeställer resan har han/hon rätt till återbetalning i fall som anges i punkterna 3.2.2, 3.2.3 och 3.2.4.

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan, men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5, drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 – 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som avtalats om enligt avtalet eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer, utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Arrangören är skyldig att informera resenären om möjligheten till att teckna avbeställningsskydd innan avtal sluts, och avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, broschyr eller i färdhandlingarna.

3.4 Efter avbeställning skall det belopp som resenären har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Om byte av resenär inte godtas och överlåtelse ändå sker har resenären inte rätt till återbetalning för uteblivna tjänster som ingick i avtalet, och måste själv betala för ersättning av dessa tjänster. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan
5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren. Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Detta gäller t.ex. om den utnämnda reseledaren av godtagbar anledning inte kan delta i resan och arrangören därför måste hitta en ersättare som kan vara mindre kvalificerad eller förberedd för uppgiften. Om ändringen innebär att resans ekonomiska värde minskar har resenären rätt till nedsättning av priset.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet. Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han/hon inte kommer att fullgöra vad han/hon åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans/hennes nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han/hon vill ändra avtalsvillkoren, skall han/hon underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han/hon vill frånträda avtalet. Gör han/hon inte det, förlorar han/hon sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa. Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han/hon rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han/hon rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han/hon snarast få tillbaka vad han/hon har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd vid arrangörens inställande av resa. I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att 1. färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan (detta minimiantal är 25 personer om inget annat anges) och resenären senast 14 dagar före avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas senast 10 dagar före avresan), eller 2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt första stycket endast om också den som han/hon har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5. Ändring av priset. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på 1. ändringar i transportkostnader, 2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller 3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 3 ovan i denna punkt. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp. Om resenären så begär är researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 – 3  ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 100 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 – 3 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. T.ex. skall en avrådan från Utrikesdepartementet från resor till resmålet vara tillräcklig grund för att frånträda avtalet. Vid resor till flera resmål har resenären endast rätt att avbeställa den del av resan som berörs av en sådan ingripande händelse, om inte den delen är en väsentlig del av resan. Resenären har dock inte rätt att frånträda avtalet enligt denna punkt om han/hon vid avtalets ingående kände till en sådan ingripande händelse vid resmålet eller om händelsen var allmänt känd.

5.7 Resenären kan ge önskemål om ändringar i avtalet före avresa och i vissa fall under resan. Om arrangören ändrar resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc efter resenärens önskemål har arrangören rätt att ta ut ersättning för eventuella ändrade kostnader samt att ta ut en administrativ kostnad. Om ändring i avtalet inte är möjligt, t.ex. vid bokningar av flygbiljetter och hotellrum, och resenären önskar en ändring, så har han/hon inte rätt till återbetalning för den del av resans pris som utgörs av dessa tjänster.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister
6.1 Uteblivna prestationer. Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han/hon, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister. Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom/henne. Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror felet på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han/hon har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

6.3 Resenären skall snarast efter resans avslutning framföra krav på skadestånd eller prisavdrag till arrangören. Framförs krav senare än två månader efter att bristen eller felet märktes eller borde ha märkts så anses resenären ha förlorat rätten till skadestånd och prisavdrag.

6.4 Skadeståndets omfattning. Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen (1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen om internationell järnvägstrafik (1985:193) ersätts enligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

6.5 Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de underleverantörer, som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EUförordning 261/2004 samt luftfartslagen. Detta medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenärens kännedom.  Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta för resenären vid klagomål och besvär har han/hon enligt Montrealkonventionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtalsslutande) eller det flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).

7. Reklamation och avhjälpande
7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han/hon har rätt att fordra till följd av avtalet, om han/hon inte inom skälig tid efter det att han/hon märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar innan och under resan

8.1 Resenären skall omgående efter beställning och mottagande av all reseinformation noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att samtliga namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter skall omgående meddelas arrangören. Eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären skall omgående meddelas till arrangören. Resenären skall även löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att uppsöka arrangören informationsskärmar eller personal på plats.

8.2 Arrangörens anvisningar m.m. Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, flygplatser, hotell etc. och uppträda så att medresenärer och andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet. Det är i så fall resenärens ansvar att betala för hemtransporten och övriga kostnader som uppkommer i samband med denna.

8.3 Resenärens ansvar för skada. Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

8.4 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m. Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren på lämpligt sätt informera resenären om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). För att arrangören skall kunna uppfylla denna skyldighet skall resenären då avtal sluts informera arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap. Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t.ex. innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer och försäkringar. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

8.5 Avvikande från arrangemanget. Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

8.6 Huvudresenären är den person som beställer resan och därmed ingår avtal med arrangören. Huvudresenären är skyldig att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer som han/hon beställt resan för. Huvudresenären är betalningsansvarig och ska genomföra eventuell avbeställning. Återbetalning skall i så fall göras till denne.

9. Resegaranti
9.1 Pilgrim Travel AB har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti.

Allmänna villkor för köp av varor och tjänster på nätet

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när konsumenten (”Kunden”) gör en beställning via www.pilgrimtravel.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Pilgrim Travel AB, organisationummer 559010-7198 (”Pilgrim Travel”). Kontaktuppgifter och övrig information om Pilgrim Travel framgår på Webbplatsen.

1.2 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Pilgrim Travel accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Pilgrim Travel förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (t.ex. om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3 Vid köp av resor gäller de ”Fullständiga resevillkor” som anges ovan. Resevillkoren ersätter dessa allmänna villkor i de fall där villkoren skiljer sig åt.

1.4 Pilgrim Travel reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning, felaktiga priser samt prisjusteringar (t.ex. på grund av förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Pilgrim Travel har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Pilgrim Travel naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Pilgrim Travel fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Pilgrim Travel ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.5 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Pilgrim Travel eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Pilgrim Travel.

2. Avtal och beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av dessa.

2.2 Ett avtal om köp ingås när Kunden har genomfört köpet och accepterat Villkoren. Kunden kommer därefter att få en orderbekräftelse från Pilgrim Travel per e-post. Pilgrim Travel uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Pilgrim Travels kundtjänst.

2.3 Betalning kan ske med faktura eller med kortbetalning. Vid kortbetalning accepterar Pilgrim Travel Visa och Mastercard och tillämpar inga extra avgifter. All kortdata hanteras säkert av Pilgrim Travels betalväxel Verifone som är certifierad enligt PCI-DSS. Särskilda betalningsvillkor varierar mellan olika typer av produkter och framgår på Webbplatsen innan betalning sker.

3. Kunduppgifter och integritetspolicy

3.1 Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden är skyldig att fylla i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Detta gäller även om Kunden skapar ett eget konto (se ”Mitt konto”). Kunden ansvarar för att förvara dennes inloggningsuppgifter till kontot och för alla köp och betalningar som gjorts med kontot, om Kunden inte har anmält till Pilgrim Travel att någon obehörig fått tillgång till dessa inloggningsuppgifter.

3.2 Om Pilgrim Travel misstänker att Kunden missbrukar sitt konto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Pilgrim Travel rätt att stänga av Kunden. Pilgrim Travel har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

3.3 Pilgrim Travel delar inte med sig av information om Kundens kund- och personuppgifter till andra, förutom i de fall där Pilgrim Travels underleverantörer kräver denna information för att kunna fullgöra avtalet. Pilgrim Travel använder denna information endast till bokning och beställning av de tjänster som ingår i avtalet.

3.4 Pilgrim Travel kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Pilgrim Travels kontroll, och webbplatser utanför Pilgrim Travels kontroll kan länka till Webbplatsen. Pilgrim Travel inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser, även om Pilgrim Travel försöker säkerställa att dessa webbplatser är säkra för Kunden att använda. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa integritetspolicyn för den aktuella webbplatsen.

3.5 Pilgrims Travels integritetspolicy gäller.

4. Priser, avgifter och betalning

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive eventuell moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2 Betalning kan ske med faktura eller med kortbetalning. Vid betalning med faktura skickas fakturan via e-post och/eller ordinarie post enligt önskemål. Vid kortbetalning ska betalning ske omedelbart. Pilgrim Travel accepterar Visa och Mastercard och tillämpar inga extra avgifter. All kortdata hanteras säkert av Pilgrim Travels betalväxel Verifone som är certifierad enligt PCI-DSS. Särskilda betalningsvillkor varierar mellan olika typer av produkter och framgår på Webbplatsen innan betalning sker.

5. Leverans och transport

5.1 Vid köp av fysiska varor som finns i lager levereras dessa normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar efter att avtal ingåtts.

5.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella produktsidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Pilgrim Travel Kunden om detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.

5.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, ordinarie post samt, om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Pilgrim Travel rätt att debitera Kunden en avgift på 250 kr för nedlagt arbete och fraktavgifter. Observera att outlöst paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer.

6. Ångerrätt

6.1 Vid köp av fysiska varor (observera att ångerrätten inte gäller för resor) på Webbplatsen gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Pilgrim Travel detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Ångerrätten gäller inte för alla produkttyper.

6.2 Ångerrätten gäller inte då varan har skadats efter att Kunden mottagit den.

6.3 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Pilgrim Travel. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt.

6.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten om inte annat angetts av Pilgrim Travel och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Pilgrim Travel. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalförpackning. Returer ska göras till Pilgrim Travel enligt de instruktioner som Pilgrim Travel förser Kunden med.

6.5 När Kunden ångrar sitt köp betalar Pilgrim Travel tillbaka varans pris till Kunden. På det belopp som ska återbetalas har Pilgrim Travel rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.6 Pilgrim Travel betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Pilgrim Travel tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Pilgrim Travel får dock vänta med återbetalningen tills Pilgrim Travel tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

7. Garanti och reklamation

7.1 Vissa av Pilgrim Travels varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

7.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Pilgrim Travel så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Kunden har reklamationsrätt i två månader efter att varan har mottagits.

7.3 Pilgrim Travel står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Pilgrim Travel att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Pilgrim Travel strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Pilgrim Travel mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Pilgrim Travel förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Pilgrim Travel riktlinjer från Allmänna reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8. Tvister

8.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Pilgrim Travels kundtjänst.

8.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Pilgrim Travels kundtjänst, kan Kund vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) (mer information finns på arn.se). Klagomål kan även lämnas direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Lämnas ett klagomål in via denna plattform, vidarebefordras ärendet automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Pilgrim Travel och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Pilgrim Travel beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

8.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 8.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

9. Ändringar av villkoren

9.1 Pilgrim Travel förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Pilgrim Travel har informerat Kunden om ändringarna. Pilgrim Travel rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

9.2 Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

10. Force Majeure

10.1 Pilgrim Travel ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Pilgrim Travel inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Pilgrim Travel Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Pilgrim Travel rätt att häva köpet med omedelbar verkan.